Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Aydınlatıcı Bilgi


AĞABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Gizlilik Politikaları ile Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi

Bu bilgilendirme,6698 sayılı ’’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ 10.maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Tüm çalışanlar, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.

Kurumumuzdan hizmet almak, ürün temin etmek için bildirdiğiniz veya kurumumuzca çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ kapsamında ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kurumumuz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Kurumumuzun ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile kurum faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, kurumumuz doğrudan ya da dolaylı hissedarları ile yurt içi-yurt dışı iştiraklerine, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde kurumumuzca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, ilgili kanun uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurumu, Masak gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Hazine’yi ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, tüm mobill uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, SGK kayıtları, PTT, vb gibi yöntemler ile Kurumun müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin kurumumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; ’’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ 11.Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır

Adres: Çobançeşme mah. Sanayi Cad.No:44 Nish İst.C blok No:3-4-5 Y.Bosna /İst.
Tel:212.215.00.11 Faks:212.215.00.12
Mersis No:0668014970900011
Mail Adresi: muhasebe@agabeyholding.com.tr

Ağabey Yatırım Holding A.Ş.

Şirketlerimiz 2015 yılı itibariyle holding yapılanmasına geçmiş olup çatı kuruluşumuz Ağabey Holding A.Ş. adı altında ülke genelinde ve kapalı çarşı Altın ve Döviz piyasasında yüksek hacimli işlem yapmaya devam etmektedir.

İletişim

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad.
Nish İstanbul Residence C Blok
No:3-4-5 Bahçelievler / İstanbul

(0212) 215 00 11

(0212) 215 00 12

info@agabeyholding.com.tr

Sosyal Medya